تحريم های اروپا عليه ايران

شرکت خودروسازی فرانسوی “رنو” اعلام