تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

مقامات آمريکايی و اروپايی می‌خواهند هرگونه کاهش يا برداشتن تحريم‌های سازمان ملل، در صورت نقض هر جزئی از توافقنامه...