تحریم انتخابات مجلس یازدهم

در ۲۱ استان مشارکت در انتخابات کمتر از نصف است. در تهران از هر ۴ نفر فقط یک نفر...

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، گروهی از فعالان کارگری سنندج، و گروهی از فعالان...

فراتر از تبلیغات، جای یک موضوع در این انتخابات خالی است و آن مشکلات و مطالبات واقعی کارگران و...