تحریم غذای سلف‌سرویس از سوی دانشجویان دانشگاه شهر کرد

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...