تحریم های ایران علیه آمریکا

۱۴ شرکتی که ایران در لیست تحریم‌های خود قرار داده تسلیحاتی و یک شرکت امنیتی است. این دسته شرکت‌ها...