تحصن معلمان در اعتراض به بازداشت محمد حبیبی

تجمعات اعتراضی و اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز ادامه دارد. دو کارگر بیهوش شدند و کار یکی از...