تحصن معلمان در مدارس در همبستگی با معلمان

بازنشستگان در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. معلمان نیز که پیش از این از تحصن سرتاسری در همبستگی با...