تحصن مقابل اوین

متحصنین و درویشانی که مقابل زندان اوین اجتماع کرده بودند از دوستان آزاد شده‌شان استقبال کردند.

به گواهی برخی شاهدان عینی نیروهای امنیتی با محاصره معترضان حاضر در محل در نهایت به آنان حمله کردند...

تحصن‌کنندگان مقابل اوین می‌گفتند تا پاسخ نگیرند راه را باز نمی‌کنند. عده‌ای از دراویش همراه با طرفداران محمد علی...