تحصیل در آلمان

دانشجویان در آلمان به شیوه‌های گوناگون از پس تأمین مالی هزینه‌های زندگی برمی‌آیند اما ۸۶ درصد آنها از والدین...