تحقیر جنسیتی

رؤیا خبرنگار – یادداشتی کوچک خطاب به مقام معظم رهبری.