تحولات در ازبکستان

مردم با ناباوری از خبر برکناری رستم عنایت‌اف استقبال کردند. آنها گمان می‌کردند او که ۷۳ سال دارد تا...