تخریب اثار تاریخی در ایران

سد ۲۵۰۰ ساله بستان‌خانی در ۲۰ کیلومتری پاسارگاد، میراثی از مدیریت سطحی آب در دوران فرمانروایی کوروش هخامنشی، به...

مأموران شهرداری دزفول عمارت «شیخ عیسی» را که ۱۳۰ سال از ساخت آن گذشته بود، بدون مجوز به طور...

حسینیه خلیلیان، مربوط به دوره قاجار، در فهرست آثار ملی ثبت شده‌بود. اما این اتفاق هم نتوانست از دستور...