تخریب بافت تاریخی میبد

تخریب بافت تاریخی میبد یکی از گسترده‌ترین تخریب‌های میراث فرهنگی ایران است. هدف تخریب‌کنندگان سوداگری زمین و ملک بوده...

بافت کهن و هسته اولیه محله خانقاه در شهر تاریخی میبد تخریب شد. بافت تاریخی میبد با ۸۰۰ ...