تخریب بناهای تاریخی

با وجود این که بنای تاریخی «هتل قو» به عنوان اثر ملی ثبت شده است، اما اکنون در آستانه...

خانه‌ای که انجمن مشروطه­خواهی و ضداستبدادطلبی در آن بر علیه محمدعلی شاه قاجار شکل گرفت اکنون در حال نابودی...