تخریب میراث فرهنگی

کوتاهی سازمان میراث فرهنگی

سازمان میراث فرهنگی گزارش‌های منتشر شده در مورد مشکلات حفاظتی باغ تاریخی شازده در ماهان کرمان را تکذیب کرده...

قبرستان امامیه یکی از قدیمی‌ترین

نابود کردن میراث فرهنگی شیراز

اسفندیار اباب، رئیس اداره میراث