تخریب و غارت میراث فرهنگی سوریه

بیژن روحانی - در مرکز سازمان یونسکو در پاریس، نشستی با حضور بالاترین مقام میراث فرهنگی دولت سوریه برای...