تخلفات در حوزه درمان

بیمارستان تعطیل شده فنرهای یک بار مصرف در آنژیوگرافی را چندین بار به کار می‌برد. مرکز جراحی هم...