تخلیه کمپ مهاجران در پاریس

پلیس مهاجران کمپ پاریس را با اتوبوس‌ به پناهگاه‌های موقتی منتقل می‌کند. گروه‌های امدادی از حضور دو تا سه‌هزار...