تراکم فروشی

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها اعلام کرد که «شوراها اختیار دخالت در امور اجرایی شهرداری‌ها را ندارند.»...

مناطق یک و دو که پر از باغ و فضای سبز بودند و منطقه ۲۲ که قرار بود...