ترور اعضای احزاب کرد

احمد امیر‌احمدی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در«سوران» هدف گلوله قرار گرفت. پلیس محلی تحقیقات در باره این...