تشکل‌های صنفی معلمان ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه خود با انتقاد از خصوصی‌سازی آموزش، بودجه آموزشی ایران را «حقیر و...

معلمان اعتراضات سراسری مردم ایران را نتیجه وضعیت بد اقتصادی و معیشتی، تبعیض و فساد و سیستماتیک و...