تشکیلات سراسری کارگری

بهروز فراهانی: ایجاد حداقلی از همگرایی، از نان شب واجب‌تر است. هیچ حرکت تنها و پراکنده‌ای موفق به تغییر...