تصادف اتوبوس دانش‌آموزان

نبود ایمنی جانی دانشجویان و دانش‌آموزان در ایران به موضوع متداولی تبدیل شده. با واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در...