تظاهرات راهپیمایی کشاورزان ورزنه با شعار: مرگ بر کشاورز، درود بر ستمگر

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۹ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها...