تعدیل نیروی کار

جمعیت بیکاران رسمی در ایران ۳,۲ میلیون تن اعلام شده. بیش از ۱,۷ میلیون تن قبلا شاغل بوده و...

از مجموع بیکاران تابستان امسال ۶۸۱ هزار و ۴۲۹ نفر به دلیل اجرای سیاست تعدیل نیروی انسانی و یا...

نه تنها حقوق کارگران را پرداخت نکردند، بلکه مراجعات آن‌ها به مقامات هم بی‌ثمر بوده. کارگران می‌‌گویند به رغم...

رئیس انجمن نساجی ایران با انتقاد از بخشنامه جدید مالیاتی که از سال ۹۵ به اجرا درخواهد آمد، آن...