تعطیلی شهر شوش در پی اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

راضی نوری در ارتباط با اعتصاب نیشکر هفت‌تپه به وزیر کار هشدار داد: «تا کی باید شاهد سکوت...