تعطیلی واحدهای تولیدی

کارخانه آرد سفيد جهرم از يک سال پیش تعطيل شده و ۱۵۰ کارگر از کار بيکار و مشکلات متعددی...

یک عضو کانون شوراهای کار استان قزوين گفت ۶ هزار و ۳۴ کارگر رسمی و قراردادی در این استان...