تعویق مطالبات نساجی بروجرد

از دیگر خبرهای دوشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۷: ادامه اعتصاب رانندگان کامیون، اعتراض کارگران نساجی بروجرد، بازاریان در چند شهر...