تعویق پرداخت دستمزدها کارگران راه آهن

گروهی از کارگران راه آهن سیرجان که مسیر قطار را مسدود کرده بودند نوشته‌هایی حاوی مطالبات‌شان در دست داشتند:...