تعویق پرداخت مستمری بازنشستگان

مستمری بسیاری از بازنشستگان در حد حداقل‌های قانونی است. بنا بر پیگیری‌های انجام شده منابع مالی لازم برای پرداخت...