تعیین دستمزد کارگران

هزینه زندگی خانوارهای کارگری حداقل چهار برابر دستمزد است. کارفرمایان در برابر افزایش حداقل دستمزد کارگران مقاومت می‌کنند در...