تغییرات آب و هوا

بزرگ‌ترین رودهای آسیا مانند رود یانگ تسه و سند از تبت سرچشمه می‌گیرد اما اکنون این یخچال‌‌ها مدام کوچک...

گزارش جدید هیئتی وابسته به سازمان ملل متحد، شواهدی قطعی از بی‌ثباتی جهان، به خطر افتادن امنیت غذایی و...

تغییرات آب و هوا و مهاجرت پرندگان

گزارش جدید «هیئت بین‌دولتی تغییرات آب و هوایی»، انگشت اتهام را در مورد گرم شدن آب و هوای کره...

ناصر کرمی - خبر پیش‌رفتن ایران به سوی یک دوره طولانی خشکسالی را رسانه‌های معتبر بین‌المللی به نقل از...

شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست شماری از کشورها، خطرات امنیتی ناشی از تغییرات آب و هوایی در...