تغییر ترکیب جمعیت بلوچستان

بیش از نیمی از جمعیت چابهار حاشیه‌نشین است و فاقد امکان دسترسی به خدمات شهری و بهداشتی. دولت ایران...