تفسیر

حسن پویا - این کتاب شامل بحث‌هایی درباب تأویل، هرمنوتیک، درک از حقیقت در فلسفه، نگاه به امر مقدس...

احمد علوی – به باور سهروردی جهان متن نوشتاری همچون جهان هستی دارای یک مرجع نهایی و ثابت است...