تفکر انتقادی در فمینیسم

چالش‌های کنشگری فمینیستی و حمایت‌گری چیست؟ چه نکاتی را باید برای کنشگری اخلاقی و حفظ تفکر انتقادی رعایت کرد؟