تقسيمات کشوری

شماری از مردم خورموج در

شماری از مردم مهدی‌شهر سمنان

مردم شهرستان مهدی‌شهر در استان

احمد بخشایش، نماینده مجلس ایران