تقی روزبه

آنچه طی خیزش گسترده و دلاورانه مردم در آبان‌ ماه ۹۸علیه حکومت خونریز اسلامی دیده شد، نه تنها از...

شهاب برهان- صورت مسئله چه بود؟ این بود که من گفته ام مردم ایران ( عبارت عام “مردم” را...

نقد تقی روزبه بر مقاله شهاب برهان: عواقب و پی آمدهای این نوع برخوردهای سکتاریستی و اصول سازی...