تلویزیون ترکیه

پلیس ترکیه صبح چهارشنبه ۱۱ ژوئیه / ۲۰ تیر عملیات بازداشت ۲۳۵ نفر از طرفداران عدنان اوکتار (هارون یحیی)،...