تل حلف

داعش یک شبکه سازماندهی‌شده برای قاچاق اشیاء باستانی به وجود آورده. منطقه باستانی«تل حلف» غارت می‌شود. ۴۳۷۰ موقعیت تاریخی...