تماس تلفنی نرگس تلفنی با فرزندانش

معاون دادستان تهران که روز گذشته با نرگس محمدی دیدار کرده، به او گفته است مخالفت با تماس...