تمبر

در حکومت جمهوری اسلامی ایران تمبر شمایلی شده است برای تبلیغ ایدئولوژیک