تمدید وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران

این فرمان در چهار دهه گذشته مبنای اکثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. رئیس جمهوری آمریکا این فرمان...