تنبیه دانش آموز جیرفتی

مدیر مدرسه «شهید سعدالله فاریابی» در جیرفت پس از شکایت پدر دانش آموز درباره ایراد ضرب و جرح عمدی...