تنبیه کارگران

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، «آموزش و اطلاع رسانی» را بر کاهش آمار...

در همین زمینه: تنبیه بدنی

قرار دادن جریمه‌های سنگین برای کارگران راه آهن، باعث شده کارگران خرابی قطعات را گزارش نکنند. بی کیفیت بودن...