توافقنامه اروپا و مالی درباره پناهجویان

اتحادیه اروپا می‌خواهد پناهجویان ردشده در مالی را سریعتر به کشورهایشان بازگرداند.