توسعه البرز مقابل بانک مرکزیتجمع سپرده گذاران

مردم مریوان و سقز نیز به اعتصاب شهرهای مرزی کردستان پیوستند. اعتراضات مردم کازرون به خشونت کشیده شد و...