توسعه نامتوازن

منطقه آزاد چابهار دو نیمه دارد، یکی نیمه تبلیغاتی دولت و دیگری روستاهای فاقد آب و امکانات. ۷۹ درصد...

نابرابری درآمدی مناطق شهری و روستایی ایران افزایش یافته و درآمد خانوارهای شهری حدود ۲ برابر خانوارهای روستایی است....