توسعه نیافتگی

اعظم بهرامی: سند آمایش سرزمینی و رشد جمعیت و ایجاد پتانسیل برای جابجایی جمعیت در ایران تقریباً بی‌هیچ ضابطه اقلیمی...

سیمای تازه‌ای که از بازماندگان از تحصیل در ایران ارائه شده، عواملی چون فقر اقتصادی خانوار، فقر امکانات، کمبود...

آیا تروریسم محصول فقر و فقدان آموزش است؟ پاسخ شرکت‌کنندگان یک همایش اقتصادی در زوریخ منفی است. افراط‌گرایی را...