توقیف ابتکار

روزنامه ابتکار که صبح روز

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

دادسرای رسانه روز شنبه، روزنامه «ابتکار» را توقیف کرد. مدیر مسئول روزنامه گفته مشخص نشده به چه دلیل...