توماس زودهوف

در برنامه این هفته به معرفی برندگان نوبل پزشکی، فیزیک و شیمی می پردازیم.